top of page

Integritetspolicy

Detta dokument beskriver hur vi på A Perfect Day AB behandlar de personuppgifter som kommer oss tillhanda när vi är i kontakt med dig som användare av hemsidan.
 

Syftet med dokumentet är att tydliggöra vårt ansvar gentemot dig och förklara hur vi använder och tar ansvar för den data som du delar med dig till oss av enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR. Dokumentet är tänkt att ge dig en förståelse för vilka uppgifter du delar med dig till oss av och vad vi gör och inte gör med dessa.

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

A Perfect Day AB, 559116-4776, Nimrodsgatan 8, 115 42 Stockholm utvecklar administrativ programvara för mindre företag och tillhandahåller denna informativa webbplats för vår faktureringsprogramvara BillingPoint (app.billingpoint.se), kallad Tjänsten nedan.

A Perfect Day AB är personuppgiftsbiträde för behandling av personuppgifter i Tjänsten och har ansvar för att upprätthålla tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda din data. Du som är användare av Tjänsten kallas i detta dokument för ”Användaren” och är ansvarig för att ge instruktioner till A Perfect Day AB avseende behandlingen av data, inkl. personuppgifter i Tjänsten.

A Perfect Day AB är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som du delar med dig av till oss när du när du kontaktar oss per e-post och när du besöker vår hemsida.

Vilka personuppgifter behandlar vi rörande dig?

När du skickar in en fråga till oss via vår hemsida skickas detta till oss i ett mail med de uppgifter du anger i ditt e-postmeddelande samt att informationen lagras hos vår e-postleverantörs tjänst Exchange Online (Office 365). Vi använder personuppgifterna för att kunna svara på frågan frågan du ställt. Exakt vilka personuppgifter som behandlas av oss i vilket sammanhang finns tillgängligt i bilaga 1.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

A Perfect Day AB samlar in dessa personuppgifter om dig som användare av hemsidan för att möjliggöra tillhandahållandet av Tjänsten samt fullgöra våra åtaganden gentemot dig för att kunna behandla dina förfrågningar, samt ge dig som användare den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna identifiera dig, för statistiska ändamål och för direktmarknadsföring per e-post (avregistrering från detta är möjligt). Dina personuppgifter behövs för att kunna ge dig tillgång till Tjänsten, för att du ska kunna använda Tjänsten, för att skapa en behandlingshistorik åt dig som användare, identifiera dig samt ha kunskap om vilka användare som använder Tjänsten. När du kontaktar oss via någon av A Perfect Day ABs kommunikationskanaler används informationen om dig för att kunna hantera ärendet, kontakta dig och bidrar till att förbättra vår service genom att spara ärendet vid återkommande frågor. Besöker du A Perfect Day ABs hemsida samtycker du till att cookies lagras på din dator för behandling av dina uppgifter och för att vi ska kunna kontrollera besöksstatistik.

Vilka delar vi personuppgifter med?

När Kunden använder Tjänsten kan vi komma att dela personuppgifter med underleverantörer till A Perfect Day AB både inom och utanför EU/EES. En fullständig översikt avseende mottagare och platser för respektive behandling av personuppgifter i Tjänsten, finns tillgänglig i Bilaga 2. Leverantörerna har motsvarande skyldigheter gällande behandlingen av personuppgifter som du som kund har avtalat med oss och följer gällande dataskyddslagstiftning. Dina uppgifter kan komma att samköras med tredje parts register för att samla in mer information om dig som användare.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

A Perfect Day AB lagrar personuppgifter om dig som användare så länge det finns det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. När. Dina uppgifter kan även komma att lagras baserat på intresseavvägningar avseende säkerhets- och eller ekonomiska skäl. Hur länge dina personuppgifter som användare lagras hos oss beror på syftet varför de samlades in. Uppgifter som samlas in av oss vid kontakttillfällen med oss lagras för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt att ha historik på tidigare förfrågningar. Efter ditt ärende emottagits kan din information lagras baserat på intresseavvägning och som bevismaterial ifall det skulle uppstå problem. Lagringen begränsas då till ett system och med kontrollerad behörighetsstyrning.

Vilka rättigheter har du?

Du som är användare av hemsidan har rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år, förutsatt att du kan påvisa berättigade skäl, begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig. Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och även rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir korrigerade. Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om de krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning. Skulle du anse att det inte finns berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända emot personuppgiftsbehandlingen. Du har också rätt att dra in ditt samtycke, inlämna klagomål rörande behandlingen till Datainspektionen, emotsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända gentemot direktmarknadsföring.

Om du önskar veta mer

Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter, vänligen kontakta oss via e-postadress på vår hemsida.

Bilaga 1

Personuppgifter som vi behandlar

De uppgifter som vi behandlar insamlas i samband med att du kontaktar oss via e-post eller telefon. Uppgifterna inkluderar de som du skriver i meddelandet eller uppger per telefon och innefattar personuppgifter om dig, företagets organisationsnummer, företagets momsregistreringsnummer. Uppgifterna insamlas av oss för att uppfylla våra förpliktelser emot dig enligt avtalet och efter viss intresseavvägning.

Bilaga 2

Underbiträden vid behandling av personuppgifter

I samband med att vi insamlar information om dig lagras denna ibland hos våra leverantörer som agerar underbiträden enligt GDPR.

När du kontaktar oss via e-post lagras ditt e-postmeddelande av Microsoft i Office 365 på servrar lokaliserade på Irland. När du använder dig av hemsidan lagras information i en sessionscookie via Wix Inc. där vi driftar hemsidan. Wix Inc. lagrar sin information i USA. Informationen som lagras utanför EU överförs och lagras i enlighet med  reglerna upprättade i dataöverföringsöverenskommelsen mellan USA och EU som kallas EU-U.S. Data Privacy Framework.

bottom of page